انحراف اندامها در کودکان

انحراف اندامها در کودکان و دلیل بروز زانوی پرانتزی انحراف اندامها در کودکان : بیماری های استخوان، دلیل بروز زانوی پرانتزی می باشند که موجب انحراف اندامها در کودکان می شوند.

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+