تزریقات ستون فقرات ، تزریق نخاعی

تزریقات ستون فقرات ، تزریق نخاعی ، تزریق اپیدورال، تزریق دیسک کمر و سیاتیک، تزریق تنگی کانال نخاعی، جراحی بسته دیسک کمر تزریقات ستون فقرات ، تزریق نخاعی، تزریق اپیدورال، تزریق دیسک کمر و سیاتیک، تزریق تنگی کانال نخاعی، جراحی…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+