انواع تزریقات ستون فقرات، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی