ورزشهای زانو پرانتزی ، تشخیص و درمان زانو پرانتزی، ژنوواروم