درد شانه ، کشیدگی و التهاب تاندون شانه ، پارگی رگ تاندونی شانه