درمانهای دستی مانیپولاسیون، جااندازی دیسک کمر، جااندازی دیسک گردن (قسمت دوم)