پارگی مینیسک زانو، علت آسیب مینیسک زانو. جراحی و درمان مینیسک زانو