صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت؟

صدای مفصلی، صدای مفصل زانو، صدای مفصل شانه، صدای مفصل لگن، صدای مفصل مچ پا صدای مفصلی : مفاصل خیلی از مردم هنگام حرکت صدای تلق تلوق، خرت خرت یا صداهایی شبیه به آن می کنند. شاید شما هم متوجه…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+