جابجایی، لغزندگی و سرخوردگی مهره و علل و روش های درمان