نقاط ماشه ای ، بیماری شایعی که افراد ۳۰ تا ۵۰ سال را درگیر می‌کند