انحراف انگشت شست پا، درمان هالوکس والگوس، حرکات اصلاحی انحراف شست پا