ورزش های پوکی استخوان ، درمان پوکی استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان