ورزش های ویلیامز و مکنزی ، ورزش های دیسک کمر ، ورزش های کمردرد