انحراف اندامها در کودکان

انحراف اندامها در کودکان و دلیل بروز زانوی پرانتزی انحراف اندامها در کودکان : بیماری های استخوان، دلیل بروز زانوی پرانتزی می باشند که موجب انحراف اندامها در کودکان می شوند.

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+