رگ به رگ‌ شدن گردن ، آسیب شلاقی گردن در تصادف، کشیدگی عضلات گردن