بیماری سیاتیک چیست؟، عصب سیاتیک، دیسک کمر، رگ سیاتیک