پیشگیری از شکستگی استرسی استخوان , درمان شکستگی استرسی استخوان