تنگی کانال نخاعى

تنگی کانال نخاعی ، جراحی آری یا خیر؟ تنگی کانال نخاعی ، یکی از بیماری های شایع ستون فقرات است. نخاع یکی از قسمت های مهم و حساس بدن است که در کانال نخاعی ستون فقرات قرار دارد. یکی از…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+