گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار و نقش نوار عصب و عضله گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار یکی از عصبهای اندام فوقانی است که بعد از جدا شدن از شبکه بازویی و عبور از بازو و آرنج…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+