ورزشهای آسیب عصب پرونئال ، ورزشهای افتادگی پا ، ورزش های ضعف مچ پا