صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت؟

صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت، نگران کننده است یا خیر؟ صدای مفصلی : مفاصل خیلی از مردم هنگام حرکت صدای تلق تلوق، خرت خرت یا صداهایی شبیه به آن می کنند. شاید شما هم…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+