صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت؟