غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی

غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی

غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های ژنتیکی را در این مقاله بررسی می کنیم. ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل کشوری نحوه «بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادران…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+