بورسیت زانو ، درمان بورسیت پس آنسرین ، فیزیوتراپی بورسیت پنجه غازی