سیستم اسکلتی کودکان و مراقبت از سیستم اسکلتی کودکان

سیستم اسکلتی کودکان و مراقبت از سیستم اسکلتی کودکان سیستم اسکلتی کودکان ، آسیب پذیرتر از بالغان است زیرا استخوان های کودکان از تراکم کمتری برخوردار بوده و در حال رشد هستند. دکتر حسین فراهینی، رییس بخش آموزشی ارتوپدی بیمارستان…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+