پاسخ به سوالات رایج درباره نوار عصب، نوار عصب دست، نوار عصب پا