همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش

همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش

همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش توصیح کارشناسان و پزشکان به ورزشکاران همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش ، این توصیه ای است که کارشناسان و پزشکان به همه توصیه می کنند که همیشه در مکان های عمومی…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+