ورزشهای سندروم تونل کارپ، روش های درمان تنگی کانال مچ دست