ورزشهای مناسب برای تنگی کانال نخاعی کمر و ستون فقرات