کلسیم موردنیاز بدن، روزانه چه مقدار است و چگونه آن را به دست بیاوریم؟

کلسیم موردنیاز بدن، روزانه چه مقدار است و چگونه آن را به دست بیاوریم؟ کلسیم از مواد اولیه ساخت استخوانی سالم است. در واقع ۹۹ درصد کلسیم بدن در استخوان ها ذخیره می شود.

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+