کشش ستون فقرات، کشش کمر برای دیسک، کشش گردن در فیزیوتراپی