انواع تزریقات ستون فقرات، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی

انواع تزریقات ستون فقرات، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی انواع تزریقات ستون فقرات، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی به دو منظور انجام می شوند. اول: برای تشخیص منبع درد کمر، پا، گردن یا دست انجام می شوند (تشخیصی).…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+