انواع زانوبند طبی، کاربرد زانوبند طبی، زانوبند طبی برای آرتروز