تزریق سیمان در مهره

تزریق سیمان در مهره، کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی، عوارض، نتایج عمل جراحی و مراقبت بعد از جراحی تزریق سیمان در مهره ، کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی ، عملی کم تهاجمی است که با هدف درمان شکستگی های فشردگی (کمپرشن) مهره های ستون…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+