ورزشهای انگشت شست پا

ورزشهای انگشت شست پا و تمرینات کششى براى هالوکس والگوس و بونیون ورزشهای انگشت شست پا را در این مقاله بررسی کرده ایم. هالوکس والگوس وضعیتى است که در آن انگشت شست پا دچار یک برآمدگى در سمت داخل مى…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+