ورزشهای انگشت ماشه ای ، درمان و تمرینات انگشت ماشه ای