رسوب کلسیم در شانه , درمان رسوب کلسیم در تاندون شانه